Grodzisk Wlkp – Budżet Obywatelski na rok 2015

Zakończono ocenę merytoryczno–formalną propozycji złożonych do Budżetu Obywatelskiego na rok 2015. Spośród 48 propozycji komisja oceniła pozytywnie 7 zadań. Wnioski ocenione negatywnie wraz z uzasadnieniem dostępne są na stronie www.grodzisk.wlkp.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Od 18 sierpnia 2014 roku do 15 września 2014 roku mieszkańcy Gminy Grodzisk Wielkopolski posiadający czynne prawo wyborcze będą mogli wybrać 4 zadania z niżej wymienionych, które zostaną ujęte w projekcie budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na rok 2015:
1. Plac zabaw dla dzieci w Czarnej Wsi.
2. Plac Zabaw oraz boisko do gry w piłkę nożną w Sworzycach.
3. Plac zabaw ul. Środkowa, przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Wielkopolskim.
4. Nawierzchnia ulicy Końcowej w Grodzisku Wielkopolskim (ok. 30mb).
5. „Szkoła pod chmurką” w Grodzisku Wielkopolskim, teren Centrum Ekologiczno – Edukacyjnego „Pod Chmurką”.
6. Aktywizacja społeczno – kulturalna mieszkańców Grodziska Wielkopolskiego poprzez udostępnienie urządzeń i sprzętu jakim jest siłownia zewnętrzna – miejsce – Szubianki (za OWP).
7. Zakup i montaż publicznych stacji naprawy rowerów.

Sposób głosowania na zadania:
1. Ankiety do głosowania można pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim w godzinach urzędowania, na stronie internetowej www.grodzisk.wlkp.pl oraz u sołtysów (ankiety zawierają wykaz zadań ocenionych pozytywnie).
2. Spośród wymienionych zadań mieszkańcy mogą zaznaczyć znakiem „X” maksymalnie 4 zadania. W przypadku zaznaczenia więcej niż 4 zadań komisja wybierze 4 pierwsze spośród zaznaczonych zadań.
3. Ankiety należy składać od 18 sierpnia 2014 roku do dnia 15 września 2014 roku w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim, u sołtysów lub wysłać pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego).
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.grodzisk.wlkp.pl i w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim, Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej, pokój nr 8, tel. 61 44 53 051.

UM Grodzisk Wlkp

Log in