IX Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac okresu międzysesyjnego.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wolsztyn za rok 2014, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia:
a) omówienie sprawozdania Burmistrza Wolsztyna z wykonania budżetu gminy za 2014r., sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia,
b) wysłuchanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie o sprawozdaniu Burmistrza Wolsztyna z wykonania budżetu za 2014 r.,
c) wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wolsztyn za 2014 r.,
d) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wolsztyna za 2014 r.,
e) wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Wolsztyna z wykonania budżetu Gminy Wolsztyn za 2014 r.,
f) opinie komisji branżowych i dyskusja nad wykonaniem budżetu,
g) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wolsztyn za 2014 rok,
h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wolsztyna z tytułu wykonania budżetu Gminy Wolsztyn za 2014 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania, wysokości stawek za parkowanie, wysokości opłat dodatkowych i sposobu ich pobierania.
7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
8. Zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad.


Źródło: UM Wolsztyn

Log in