Nowy sposób wnoszenia opłaty za śmieci – Powiat Wolsztyn

O nowym sposobie wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami.

Począwszy od roku 2015 uregulowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wymagane będzie do każdego 15 dnia pierwszego miesiąca kwartału, po kwartale którego dotyczy. Oznacza to, że należną opłatę za miesiące:

styczeń, luty, marzec – należy wnieść do 15 kwietnia;

kwiecień, maj, czerwiec – opłatę należy wnieść do 15 lipca;

lipiec, sierpień, wrzesień – opłatę należy wnieść do 15 października;

październik, listopad, grudzień – opłatę należy wnieść do 15 stycznia następnego roku.

Jeśli właściciel nieruchomości (czyli płatnik) będzie chciał ją regulować miesięcznie, może to czynić! Ważne jest, by suma dokonanych wpłat miesięcznych na każdy 15 dzień pierwszego miesiąca po kwartale którego opłata dotyczy, była identyczna z kwotą wynikającą ze złożonej przez płatnika deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Konsekwencją tej zmiany jest rezygnacja z poboru opłat przez inkasenta. Dla tych, którzy chcą regulować swoje należności gotówką – pozostają kasy stacjonarne, zlokalizowane w Biurach Obsługi Klienta, prowadzonych przez operatorów w:

m. Błotnica, ul. Szkolna 46 – FUH Dominik Zając ;

m. Berzyna 6, PGK Sp. z o.o. ;

m. Siedlec, ul. Zbąszyńska 15, ZEUK Sp. z o.o.( płatne w kasie Urzędu Gminy w Siedlcu)

Należność można regulować w każdej z tych kas bez względu na to, w której z gmin położona jest nieruchomość, na której powstają odpady. Płatnik musi jednak kasjerce przed wpłatą podać swój indywidualny sześciocyfrowy kod identyfikujący. Taki indywidualny kod nadany został w chwili złożenia deklaracji i jest zaznaczony w oświadczeniu o wysokości opłaty, które znajduje się w oświadczeniu, zamieszczonym na drugiej stronie niniejszej informacji.

Opłata za gospodarowanie odpadami pozostaje bez zmian i wynosi:

– dla segregujących 8 zł/miesiąc od osoby;

– dla niesegregujących 12,90 zł/miesiąc od osoby.

Dystrybucja worków do selektywnej zbiórki odpadów.

Worki do selektywnej zbiórki plastiku i makulatury w uśrednionej rocznej ilości dystrybuowane są do tych właścicieli nieruchomości, którzy podjęli się obowiązku segregacji jeden raz w roku, łącznie z kalendarzem odpadowym i harmonogramem wywozów. W przypadku wytworzenia większej ilości odpadów z tworzyw sztucznych czy makulatury, można się nieodpłatnie zaopatrzyć w dodatkowe worki, korzystając z następujących możliwości: zgłoszenie takiej potrzeby u operatora, który przy najbliższym odbiorze odpadów je dowiezie lub pobrać osobiście w BOK względnie w biurze ZM „Obra”.

Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „Obra”
Krzysztof Piasek

Tagged under:

, ,

Log in