Oświadczenie dyrektora SPZOZ w Wolsztynie


W związku z oświadczeniem Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego, które zamieszczone zostało w dniu 16 lutego 2015 r. na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, a którego treść godzi w moje dobre imię i podważa zaufanie do mojej osoby zmuszony jestem do publicznego ustosunkowania się do jego treści, mimo, iż chciałem uniknąć tego rodzaju publicznej debaty. Oświadczam, iż zawsze deklarowałem wolę współpracy z obecnym Zarządem Powiatu. Zawsze w sposób sumienny, odpowiedzialny i poważny traktowałem wykonywane przez siebie obowiązki Dyrektora Szpitala w Wolsztynie, kierując się dobrem Szpitala, jego pacjentów
i pracowników. Udział w konkursie na prezesa innego szpitala podyktowany był względami osobistymi i w żaden sposób nie rzutował na jakość wykonywanych przeze mnie obowiązków w SPZOZ w Wolsztynie. Udział w konkursie nie był z mojej strony deklaracją rezygnacji z pracy w SPZOZ w Wolsztynie, o czym zapewniłem pisemnie Zarząd Powiatu oraz ustnie pracowników SPZOZ w Wolsztynie.
Pragnę podkreślić, iż zawsze w sposób wyczerpujący informowałem Zarząd Powiatu oraz poszczególne komisje Rady Powiatu Wolsztyńskiego, a także Radnych o bieżącej sytuacji SPZOZ w Wolsztynie. Nigdy w czasie wykonywania moich obowiązków nie otrzymałem ze strony Zarządu Powiatu informacji, iż obrany przeze mnie kierunek działań jest sprzeczny z interesem Powiatu. Zawsze też w sposób poważny podchodziłem do wszelkich uwag kierowanych ze strony Zarządu Powiatu. W ostatnim czasie także Rada Społeczna SPZOZ w Wolsztynie nie wyrażała negatywnej oceny mojej pracy.
W związku z pracami związanymi z dostosowaniem SPZOZ w Wolsztynie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2012 poz. 739) na obecnym etapie prac (tj. projektowania) nie istniała konieczność zatrudnienia w SPZOZ w Wolsztynie dodatkowej osoby sprawującej koordynację i nadzór na przebiegiem tych prac. W tym zakresie swoje obowiązki w sposób właściwy, sprawny i adekwatny wykonywali pracownicy SPZOZ w Wolsztynie pod moim kierownictwem.
Nie jest prawdą, iż nie informowano Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego o wykorzystaniu istniejącego programu funkcjonalno – użytkowego, dokumentacji geotechnicznej oraz posiadanej inwentaryzacji w procesie opracowywania projektu szpitala. Czyniono to przynajmniej kilkukrotnie. Dokumenty te zostały ujęte już w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na opracowanie projektu i wraz ze specyfikacją zostały udostępnione Zarządowi Powiatu. Są one również dostępne na stronie internetowej Szpitala.
Nie jest też prawdą, iż nie informowano Zarządu Powiatu o trudnościach związanych
z realizacją terminową tego projektu. Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o przewidywanym opóźnieniu w przedłożeniu projektu rozbudowy szpitala Zarząd Powiatu został o tym fakcie poinformowany. Wcześniej nie istniała taka konieczność, albowiem w toku tych prac nie stwierdzano żadnych trudności w realizacji projektu. Nie informował o nich również projektant. Fakt, iż ostatnie uzgodnienia funkcjonalne zapadły w listopadzie 2015 r. w żaden sposób nie wpłynął na opóźnienie w realizacji projektu. Projektant wybrany został w procedurze przetargu publicznego, posiadał pozytywne rekomendacje świadczące o należytym wykonaniu wielu projektów obiektów szpitalnych w Polsce. Pozytywną opinię o projektancie wyraził także Zarząd Powiatu.
Nieprawdą jest, iż w czasie trwających prac termomodernizacyjnych na terenie SPZOZ w Wolsztynie nie przestrzegano zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w remontowanych pomieszczeniach. W tym czasie nigdy nie zaistniała sytuacja, która groziłaby zamknięciem szpitala. W trakcie wykonywania prac termomodernizacyjnych wzmożono dbałość o czystość pomieszczeń, na bieżąco monitorowano stan zagrożenia epidemiologicznego i nie stwierdzono w tym zakresie jakichkolwiek zagrożeń lub nieprawidłowości. Kwestie te są obecnie rozpoznawane przez Sąd w związku z toczącym się z mojego powództwa postępowaniem o uchylenie nałożonej na mnie kary nagany.
Zrozumiałym było zaniepokojenie Zarządu Powiatu doniesieniami prasowymi dotyczącymi przebywania na terenie SPZOZ w Wolsztynie pracowników pod wpływem alkoholu. Niezwłocznie po stwierdzeniu takiego faktu wyciągnięte zostały przeze mnie wobec tych pracowników konsekwencje przewidziane przepisami prawa pracy. O incydencie tym, jeszcze tego samego dnia został poinformowany telefonicznie Starosta Powiatu Wolsztyńskiego, a o konsekwencjach dyscyplinarnych wyciągniętych wobec pracowników, w terminie późniejszym poinformowany został także Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego.
Prace energomodernizacyjne na terenie SPZOZ w Wolsztynie zakończone zostały zgodnie z zawartą umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚi GW). Umowa ta została aneksowana a termin realizacji prac został przesunięty, co nie wpłynęło w żaden sposób na zagrożenie terminowości realizacji tego projektu. Zawieranie aneksów do umów przy realizacji tego rodzaju prac jest powszechnie przyjętą przez NFOŚiGW praktyką. Działania takie nie wiązały się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla SPZOZ w Wolsztynie, co więcej uzgadniane były na bieżąco z NFOŚiGW. Odbiór końcowy prac nastąpił w dniu 03.11.2015 r., po tym terminie trwały już tylko prace związane z eliminacją stwierdzonych w trakcie odbioru usterek, które trwały do dnia 20.11.2015 r..
Pragnę wyraźnie podkreślić, iż od czasu objęcia przeze mnie funkcji Dyrektora SPZOZ w Wolsztynie w roku 2013 r. zawsze kierowałem się ideą rozwoju szpitala w Wolsztynie, umacnianiem jego pozycji w regionie, co służyć miało dobru pacjentów szpitala, jego pracowników oraz lokalnej społeczności powiatu wolsztyńskiego. Dobrze funkcjonujący szpital podnosi bowiem rangę powiatu. Zawsze też w swoich działaniach zmierzałem do poprawy sytuacji finansowej szpitala, wzrostu jakości świadczonych przez niego usług, poprawy warunków pobytu w szpitalu pacjentów oraz poprawy warunków pracy i płacy jego pracowników.
Od 2013 r. Szpital z roku na rok osiąga coraz większy zysk, posiada stabilną sytuację finansową, co jest ewenementem w skali całego kraju. Jego pozycja w regionie sukcesywnie rośnie, czego wyrazem są liczne pozytywne opinie środowisk związanych z działalnością medyczną. O wysokiej randze szpitala świadczy także wysoki kontrakt na usługi medyczne zawarty z NFZ, który w roku 2016 przewyższa ten z roku 2015 r.
Osiągnięcia te nie byłyby możliwe bez udziału, współpracy oraz niemałych wyrzeczeń pracowników Szpitala, zarówno personelu medycznego, jak i pracowników administracji. Każda z tych grup przyczyniła się do wzmocnienia pozycji wolsztyńskiego szpitala w regionie. Dzięki otwartości i woli współpracy pracowników udało się stworzyć w SPZOZ w Wolsztynie ambitny i zgrany zespół, za co serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom. Szczególna i wyjątkowa w tym rola mojego zastępcy – Dyrektora ds. medycznych Zbigniewa Rabiegi.
Krzysztof Albiński
Dyrektor SPZOZ w Wolsztynie
zawieszony w wykonywaniu swoich obowiązków

Źródło: Głos Wolsztyński

Tagged under:

, ,

Log in