Pozwolenie na budowę nie będzie potrzebne

Sejm uchwalił (15.01.2015 r.) nowelizację Prawa budowlanego. Najważniejszą zmianą jest zniesienie wymogu uzyskiwania pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego lub jego przebudowę. Zastosowanie tego przepisu odnosi się do budynków, które nie oddziałują poza granicę działki, na której prowadzona jest inwestycja. W tej sytuacji należy jedynie zgłosić prowadzenie budowy wraz z projektem budowlanym i dołączenie dokumentów w trybie pozwolenia na budowę.

Wśród obiektów, na które nie trzeba będzie potrzebować pozwolenia na budowę znalazły się także wolnostojące budynki gospodarcze, garaże i ganki, których powierzchnia zabudowy nie będzie przekraczać 35 m2.
Inne inwestycje, na które nie trzeba będzie uzyskiwać pozwolenia na budowę to wolnostojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej o pow. do 35 m2; przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać 1 na każde 500 m2 pow. działki, parterowe budynki handlowe lub usługowe o pow. do 35 m2, przy czym liczba obiektów nie może być większa niż 1 na 1000 m2.

Po zmianach uchwalonych na wiejskiej, do projektu budowlanego nie trzeba już będzie załączać szeregu oświadczeń takich jak m.in. o zapewnieniu energii i przyłączeniu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, a także oświadczeń właściwego zarządcy drogi (z wyjątkiem dróg krajowych i wojewódzkich) o dostępie do drogi publicznej. Co istotne, weryfikacja podłączenia budynku do mediów ma następować na etapie, zgłoszenia terminu rozpoczęcia robót budowlanych.

Od tej pory nie trzeba będzie też zgłaszać nadzorowi budowlanemu, zamierzonego terminu rozpoczęcia budowy. Przed nowelizacją, trzeba było to uczynić, na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem.

Nowela, umożliwia również złożenie wniosku o umorzenie lub rozłożenie na raty opłaty legalizacyjnej za samowolę budowlaną. Rządowy komunikat na ten temat wygląda następująco: „Projekt nie przewiduje zmiany dotychczasowych zasad ustalania opłaty legalizacyjnej, nie liberalizuje też wymogów stawianych inwestorom w procesie legalizacji samowoli budowlanej. Nowe rozwiązanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom obywateli, którzy liczą na wsparcie państwa w trudzie ponoszenia opłaty legalizacyjnej”

Kolejną istotna zmianą jest wprowadzenie terminu 14 dni (od dnia złożenia wniosku), jaki będzie miał organ administracji, na wezwanie inwestora, w celu uzupełniania ewentualnych braków we wniosku o pozwolenie na budowę. Do tej pory takiego terminu nie było, a więc wprowadzony zapis przyspiesza działanie administracji dość znacząco.

W przyjętej nowelizacji znalazły się zapisy o obiektach na wybudowane, których choć nie będzie już wymagane pozwolenie na budowę, będzie obowiązek zgłoszenia budowy. Tyczy się to sytuacji, gdy obiekty są sytuowane na obszarze Natura 2000.

Ze względów środowiskowych wymóg zgłoszenia będzie dotyczyć również budowy instalacji elektroenergetycznych, kanalizacyjnych, wodociągowych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku. Przepis ten odnosi się również do możliwości stawiania wiat – wprowadzono ograniczenie, że bez uzyskania pozwolenia na budowę będą mogły one powstawać tylko na działkach, na których już znajduje się budynek lub przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.

Niezależnie od tego czy ktoś buduje obiekt na, który wymagane jet pozwolenie na budowę, czy też nie, musi zaopatrzyć się w niezbędne wyroby betonowe. Jednym z ich procentów jest Betoniarnia Stary Wiśnicz, która oferuje szeroką gamę tego typu produktów, począwszy od pustaków i bloczków, poprzez płyty ażurowe, koryta ściekowe aż po słupki graniczne i przepusty drogowe.

Artykuł sponsorowany.

Tagged under:

, ,

Log in