Rozbudowa szpitala w Grodzisku Wlkp

W poniedziałek, 8 czerwca 2015 roku odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego w fundamencie rozbudowywanej części grodziskiego SP ZOZ. Pod aktem, upamiętniającym inwestycję, podpisy złożyli: wicewojewoda Dorota Kinal, wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, starosta grodziski Mariusz Zgaiński, przewodnicząca Rady Powiatu Grodziskiego Dorota Jaśkowiak, przewodniczący Rady Społecznej przy SP ZOZ Antoni Kłak, dyrektor placówki Barbara Rożyńska – Szumska oraz wiceprezes PKOB Wegner (wykonawca) Bartosz Golis. Składanie podpisów odbyło się w obecności pozostałych gości, wśród których znaleźli się: poseł na Sejm RP Killion Munyama, wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu grodziskiego, a także przewodniczący ich rad, przedstawiciele środowiska lekarskiego z SP ZOZ, członkowie Rady Społecznej SP ZOZ, radni powiatu grodziskiego poprzedniej i obecnej kadencji, przedstawiciele Konsorcjum BS i SGB, wykonawcy nadzoru inwestorskiego.
Starosta grodziski zaprosił gości do Centrum Kultury Rondo, gdzie mogli obejrzeć prezentację z dokumentacją fotograficzną inwestycji.

Kalendarium inwestycji:

1) Uchwałą nr XLV/305/2014 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Grodziski kredytu długoterminowego postanowiono o zaciągnięciu kredytu w wysokości 8.000.000 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim”.
2) W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w dniu
14 lipca 2014 roku podpisano umowę z Bankiem Spółdzielczym w Grodzisku Wlkp. na udzielenie kredytu i można było przystąpić do procedur wyłaniania wykonawcy inwestycji.
3) W wyniku rozstrzygnięcia postępowań przetargowych wyłoniono wykonawcę, który pełnić będzie nadzór inwestorski dla zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim”.
W dniach 18.07.2014r. oraz 04.08.2014r. Podpisano umowy z Zachodnim Centrum Konsultingowym „EURO INVEST” sp. z o.o. z Gorzowa Wielkopolskiego.
Nadzór nad inwestycją pełnią inspektorzy w 4 specjalnościach:
– konstrukcyjno – budowlanej,
– instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
– instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
drogowej.
4) W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na roboty budowlane w dniu 22 października 2014r. nastąpiło podpisanie umowy na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej” z firmą PKOB WEGNER Sp. z o.o. Sp. k., z Rudek.
5) W ramach umowy Wykonawca zrealizuje następujące zadania:
(1) likwidacja istniejącej stacji transformatorowej i pobudowanie w nowej lokalizacji stacji transformatorowej kontenerowej, likwidacja istniejącego i pobudowanie budynku agregatu prądotwórczego w nowej lokalizacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie,
(2) rozbiórka budynków: apteki szpitalnej, prosektorium i chłodni po uzyskaniu przez Wykonawcę niezbędnych pozwoleń (prawomocnych decyzji administracyjnych),
(3) usunięcie drzew i przygotowanie terenu pod budowę nowego skrzydła, wraz z ogrodzeniem i zabezpieczeniem terenu po uzyskaniu przez Wykonawcę niezbędnych pozwoleń (prawomocnych decyzji administracyjnych),
(4) sporządzenie pełnobranżowego projektu budowlanego oraz sporządzenie pełnobranżowego projektu wykonawczego dotyczącego realizowanego zadania. Wykonywane prace projektowe obejmować mają sporządzenie pełnobranżowego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę z zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz sporządzenie pełnobranżowego projektu wykonawczego, sporządzenie opracowań dodatkowych niezbędnych do realizacji zadania będącego przedmiotem umowy. Pełnienie na etapie realizacji robót budowlanych nadzoru autorskiego.
(5) wykonanie rozbudowy i przebudowy istniejących pomieszczeń Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz budowa nowego skrzydła Szpitala z Zespołem Poradni, Oddziałem Internistyczno – Kardiologicznym oraz Oddziałem Ginekologiczno – Położniczym, Oddziałem Noworodkowym i Blokiem Porodowym Szpitala w Grodzisku Wielkopolskim, wykonanie robót budowlano – montażowo – instalacyjnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu.
Wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu zrealizowane ma zostać do dnia 30.06.2016r.
6) 26 lutego 2015r. Wykonawca dostarczył projekt budowlany.
7) 16 marca 2015r. uzyskano pozwolenie na budowę.
8) 31 marca 2015r. pozwolenie na budowę stało się prawomocne.
9) 31 marca 2015r. Wykonawca przekazał projekt wykonawczy.
10) W lutym 2015r. przeprowadzono rozbiórkę budynków prosektorium oraz apteki przyszpitalnej zgodnie z uzyskanym w dniu 15 grudnia 2014r. pozwoleniem na rozbiórkę.
11) W marcu 2015r. przeprowadzono wycinkę drzew i krzewów zgodnie z uzyskaną w dniu 23 lutego 2015 r. decyzją zezwalającą na wycinkę.
12) W kwietniu 2015r. rozpoczęto roboty budowlane.

 
Google has deprecated the Picasa API. Please consider switching over to Google Photos

Źródło: Starostwo Grodzisk Wlkp

Tagged under:

, ,

Log in