Sesja Rady Powiatu Wolsztyńskiego

18 sierpnia odbyła się XI sesja Rady Powiatu Wolsztyńskiego.

Porządek obrad

I. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
IV. Interpelacje i zapytania radnych.
V. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu i Starosty w okresie
międzysesyjnym z uwzględnieniem informacji o stanie zaawansowania prac
związanych z dostosowaniem SPZOZ do wymogów określonych prawem.
VI. Sprawozdania poszczególnych Komisji Rady Powiatu z działalności
w okresie międzysesyjnym.
VII. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Wolsztyńskiego na 2015 rok.
2. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru.
3. nieodpłatnego przekazania nieruchomości.
4. uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2015-2019.
5. zmiany uchwały Nr VI/41/2015 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia
17 marca 2015r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015
roku.
VIII. Odpowiedzi na interpelacje oraz zapytania radnych.
IX. Wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
X. Zamknięcie obrad.

Log in