SKOK Wołomin zawiesił działalność

Dziś na stronie internetowej SKOK Wołomin pojawił się komunikat zarządcy komisarycznego o zawieszeniu działalności tej placówki.
W komunikacie przeczytać możemy:
„… w okresie zawieszenia działalności, stosownie do art. 74l ust. 1 ustawy o skok Kasa:

1) nie prowadzi działalności, o której mowa w art. 3 ust. 1 i 1a ustawy o skok, w tym w szczególności:
a) nie przyjmuje nowych członków,
b) nie przyjmuje i nie gromadzi depozytów swoich członków,
c) nie udziela swoim członkom pożyczek i kredytów,
d) nie przeprowadza na zlecenie swoich członków rozliczeń finansowych,
e) nie pośredniczy przy zawieraniu umów ubezpieczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 maja 2003 r, o pośrednictwie ubezpieczeniowym 9dz.U. nr 124, poz. 1154, z późn. zm.),
f) nie pośredniczy w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych, o których mowa w art. 3 ust. 1a ustawy o skok,
g) nie dokonuje zwrotu wpłat na udziały wniesione przez członków ani zwrotu wpłat wniesionych na poczet wkładu członkowskiego,
2) prowadzi działalność w zakresie windykacji należności,
3) realizuje polecenia przelewu wystawione przez członków SKOK w Wołominie wyłącznie na rachunki organów podatkowych,
4) przyjmuje spłaty z tytułu udzielonych do dnia zawieszenia działalności pożyczek i kredytów.

W związku z powyższym, uprzejmie informuję, że:
1. w dniach 11, 12 i 13 grudnia br. Placówki Kasy nie będą czynne dla Członków Kasy,
2. w dniach 11, 12 i 13 grudnia br. polecenia przelewu na rachunki organów podatkowych oraz spłaty z tytułu pożyczek i kredytów udzielonych przez Kasę, Członkowie Kasy będą mogli realizować za pośrednictwem innych instytucji finansowych,
3. o dalszych działaniach Członkowie Kasy będą na bieżąco informowani w kolejnych komunikatach.”

Obecnie klienci SKOKu Wołomin nie maja możliwości wypłaty środków. Komisja Nadzowu Finasowego informuje, że SKOK utracił płynnośc finansową po wykorzystaniu własnych środków, również tych zdeponowanych w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej w wysokości 300,9 mln zł
Członkowie władz SKOK Wołomin zostali aresztowani, a zarządca komisaryczny podał , że pożyczki przeterminowane brutto stanowiły niemal 80 proc. portfela kredytowego SKOK Wołomin.

Obecnie KNF czeka do piatku na informacje od Kasy Krajowej w sprawie ewentualnego wsparcia finansowego dla SKOKu. Jeśli wsparcie nie zostanie udzielone, KNF będzie musiało w ciągu 5 dni roboczych wystąpić do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. W takim przypadku będzie możliwość uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Środki takie są wypłacane w terminie 20 dni roboczych, liczonych od dnia zożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Gwarancja BFG wynosi równowartość depozytów do wartości 100 tys. euro. dla każdego deponenta, niezaleznie od ilości posiadanych rachunków w danej kasie.

Źródło SKOK Wołomin
rp.pl

Tagged under:

,

Log in