V Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie

W środę (04.02.015 r.) odbyła się V Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie. W trakcie sesji została odwołana ze stanowiska, skarbnik Gminy Alina Molicka. Wniosek o odwołanie złożył Burmistrz a poparło go 15 radnych przy 1 głosie przeciwnym i 3 wstrzymujących się. Na nowego skarbnika powołano Michała Nowaka, którego kandydaturę poparło 19 radnych.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z prac okresu międzysesyjnego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wolsztyn.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2025.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Wolsztyn do:
  a) Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,
  b) Związku Miast Polskich,
  c) Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych”,
  d) Związku Międzygminnego „OBRA”,
  e) Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Wolsztyn do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej do opracowania zmian w Statucie Gminy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wolsztynie na okres od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 31 marca 2016 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania efektów nakładów finansowych poniesionych na budowę wiaduktu kolejowego w ciągu nowo budowanej drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 3807P z drogą wojewódzką nr 305.
 15. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
 16. Zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie obrad.

Źródło: UM Wolsztyn

Log in