VI Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie

W środę (25.03.2015 r.) odbyła się VI Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie. Istotnym punktem sesji była dyskusja na temat lecznictwa szpitalnego na terenie gminy Wolsztyn.


W programie sesji zaplanowano:
1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Sprawozdanie Burmistrza z prac okresu międzysesyjnego.
5.Informacja na temat lecznictwa szpitalnego na terenie gminy Wolsztyn.
6.Sprawozdania z realizacji gminnych programów profilaktycznych w 2014 roku.
7.Informacja na temat realizacji Programu współpracy Gminy Wolsztyn z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2015 – 2025.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego w 2015 roku.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/309/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/275/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 października 2013 roku w sprawie opłaty targowej.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/276/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 października 2013 roku w sprawie opłaty miejscowej.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/274/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 października 2013 roku w sprawie opłaty od posiadania psów.
15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy za rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki.
16.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze części działki o numerze ewidencyjnym 313 w Powodowie.
17.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze działki o numerze ewidencyjnym 226/9 w Komorowie.
18.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wolsztyn w 2015 roku”.
19.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie powołania Komisji doraźnej do opracowania zmian w Statucie Gminy.
20.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.
21.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wykonania przez Gminę Wolsztyn zadania z zakresu administracji powiatowej.
22.Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
23.Zapytania radnych.
24.Wolne wnioski i informacje.
25.Zamknięcie obrad.

Log in