VI sesja Rady Powiatu Wolsztyńskiego

We wtorek 17 marca odbyła się VI sesja Rady Powiatu Wolsztyńskiego.
Poniżej relacja wideo z posiedzenia.

Porządek obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
IV. Interpelacje i zapytania radnych.
V. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym,
z uwzględnieniem informacji o stanie zaawansowania prac związanych
z dostosowaniem SP ZOZ do wymogów określonych prawem.
VI. Sprawozdanie Starosty z działalności w okresie międzysesyjnym.
VII. Sprawozdanie Wicestarosty z działalności w okresie międzysesyjnym.
VIII. Sprawozdania poszczególnych Komisji Rady Powiatu z działalności w okresie
międzysesyjnym.
IX. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. udzielenia pomocy finansowej gminom tworzącym Powiat Wolsztyński na
dofinansowanie zadań w zakresie organizacji imprez sportowych o zasięgu
powiatowym
2. zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
3. zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Wolsztyńskiego na lata 2015-2024.
4. określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych dla Powiatu
Wolsztyńskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej w 2015r.
5. zmiany uchwały Nr II/6/ 2014 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 16 grudnia
2014r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
6. zmiany uchwały Nr II/7/ 2014 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 16 grudnia
2014r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu.
7. nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wolsztyńskiego”.
X. Odpowiedzi na interpelacje oraz zapytania radnych.
XI. Wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
XII. Zamknięcie obrad

Log in