VII Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie

W środę (29.04.2015 r.) odbyła się VII Sesja rady Miejskiej w Wolsztynie.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac okresu międzysesyjnego.
5. Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej SP z o.o. w Wolsztynie za 2014 rok.
6. Informacja na temat funkcjonowania systemu gospodarki odpadowej na terenie gminy Wolsztyn.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/13/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego w 2015 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2015 – 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/276/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 października 2013 roku w sprawie: opłaty miejscowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wolsztyn.
12. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg.
13. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
14. Zapytania radnych.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zamknięcie obrad.

Źródło: UM Wolsztyn

Log in