Wolsztyn – Radnych gminy wywieziono z miasta…

W środę 29 października o godzinie 9:00 rozpoczęła się XLII sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie. Tradycyjnie wśród zaplanowanego porządku obrad znalazł się punkt podsumowujący działania w minionym okresie. W związku z kończącą się kadencją Burmistrz postanowił przedstawić radnym sprawozdanie z realizacji zadań gminy w okresie kadencji 2010-2014 połączone z prezentacją w terenie najważniejszych inwestycji.

Dalsza część obrad było kontynuowana w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze. W programie przewidziano m.in.:
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie Burmistrza z prac okresu międzysesyjnego.
6. Analiza oświadczeń majątkowych.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wolsztyn w roku szkolnym 2013/2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2014 – 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Koncepcji budowy ścieżek i szlaków rowerowych w mieście i gminie Wolsztyn. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Wolsztynie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami funkcjonującymi na terenie Gminy Wolsztyn.
14. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy na rok 2015 Gminy Wolsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o uchylenie uchwał (uchwały 
nr XXXVI/313/2014 Rady Miejskiej oraz uchwały nr XXXII/226/2013 Rady Miejskiej) .
17. Zaopiniowanie apelu w sprawie obrony dzieci i młodzieży przed ideologią gender.
18. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
19. Zapytania radnych.
20. Wolne wnioski i informacje.
21. Zamknięcie obrad.

Po zakończeniu sesji rektor Wyższego Seminarium zaprosił radnych do zwiedzania obiektów klasztornych.

Log in