X Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie

W środę (24.06.2015 r.) odbyła się X Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie.


Porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac okresu międzysesyjnego.
5. Stan sanitarny i sytuacja epidemiologiczna gminy Wolsztyn w 2014 roku.
6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie za 2014 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2015 roku dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Bartłomieja w Kębłowie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2015 roku dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. NMP Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2015-2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej bez udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Komorowo na rzecz Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Dobra Nowina”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn, obejmującej tereny w Błocku, Gościeszynie i Powodowie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze działki o numerze ewidencyjnym 209/2 w Nowych Tłokach.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wolsztyna i wsi Chorzemin, Niałek Wielki, Karpicko, Tłoki Nowe, Adamowo, Komorowo.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn, obejmującej teren w Niałku Wielkim.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wolsztyn do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wodna Kraina”.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 5 w Wolsztynie.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 3 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Michała Drzymały w Wolsztynie.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wolsztynie.
22. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia skargi.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie powołania Komisji doraźnej do opracowania zmian w Statucie Gminy.
24. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników.
25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania, wysokości stawek za parkowanie, wysokości opłat dodatkowych i sposobu ich pobierania.
26. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
27. Zapytania radnych.
28. Wolne wnioski i informacje.
29. Zamknięcie obrad.

Źródło: UM Wolsztyn

Tagged under:

, ,

Log in