XXI Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie (wideo)

XXI Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie (27.04.2016 r.)

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac okresu międzysesyjnego.
5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wolsztyn z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego w 2016 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Wolsztyn a miastem Mor na Węgrzech.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej, położonej o obrębie Komorowo na rzecz Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Dobra Nowina”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze części działki o numerze ewidencyjnym 109/7 w Powodowie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
15. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
16. Zapytania radnych.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zamknięcie obrad.

Źródło: UM Wolsztyn

Log in