Budżet Gminy Grodzisk Wlkp na rok 2015

29 stycznia 2015 roku odbyła się sesja Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp, na której przyjęto projekt budżetu na rok bieżący.

Z całą uchwałą budżetową oraz wieloletnią prognozą finansową Miasta i Gminy Grodzisk Wielkopolski można zapozna się poniżej.
Projekt uchwały budżetowej (PDF)

W budżecie gminy zaplanowano łączną kwotę po stronie dochodów w wysokości 54 752 803 zł., natomiast po stronie wydatków planuje się 52 105 903 zł. Nadwyżkę budżetową w kwocie 2 646 900 zł. przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek.

Wybrane kwoty z budżetu.
Największą cześć pochłonie oświata na którą przeznaczono kwotę 22 656 628 zł.
Kwotę do, której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania ustalono na poziomie 700 000 zł.
W budżecie miasta zaplanowano wpływy na poziomie 12 978 417 zł. z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
Po stronie wydatków kwotę 6 492 282 zł. pochłonie administracja publiczna z czego 5100 000 zabezpieczono dla Urzędu Gminy oraz 200 000 zł dla Rady Gminy.
Pomoc społeczna będzie kosztować 3 546 182 zł.

Kilka zdań o planowanych inwestycjach.
1. Przebudowa odcinka ul. Mikołajczyka i Bukowskiej w Grodzisku Wielkopolskim. Na ul. Mikołajczyka od ronda na obwodnicy Północnej miasta do ul. Bukowskiej nastąpi poszerzenie jezdni do szerokości 7m, wykonanie nowej nawierzchni, dobudowa brakujących odcinków ścieżki pieszo – rowerowej oraz przebudowa oświetlenia drogowego. Na ul. Bukowskiej nastąpi poszerzenie jezdni i wykonanie dodatkowego pasa ruchu oraz wysp rozdzielających, budowa kanalizacji deszczowej i wykonanie nowej nawierzchni.

  1. Rozbudowa SP nr 4 w Grodzisku Wielkopolskim – II etap. Inwestycja polegać będzie na wykończeniu wewnątrz dobudowanego do budynku szkoły dwukondygnacyjnego łącznika, w którym powstaną dodatkowe trzy sale lekcyjne, toaleta, szatnia oraz kotłownia.
  2. Remont ul. 22 Lipca – III etap. Remont ulicy 22 Lipca w Grodzisku Wlkp. polegać będzie na ułożeniu nowej nawierzchni z kostki betonowej, regulacji istniejących włazów kanałowych i kratek ściekowych. Remont obejmuje również wykonanie oznakowania poziomego, przejść dla pieszych – w tym trzech wyniesionych i oznakowania pionowego.

  3. Wsparcie techniczne OSP w Grodzisku Wielkopolskim poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Przedmiotem projektu jest zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wyposażonego w zbiornik wody i napęd uterenowiony 4×4. Na realizację tego zadania gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z WRPO.

  4. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Bukowskiej w Grodzisku Wielkopolskim. Zadanie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do szkoły poprzez budowę znaków aktywnych przy przejściu dla pieszych, wykonanym w formie progu spowalniającego na ulicy Bukowskiej.
  5. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Czarnej Wsi – Etap II. Inwestycja polegać będzie na wykonaniu warstwy rekultywacyjnej zaprojektowanej do zamknięcia kwatery II składowiska. Warstwa ta winna zabezpieczyć powierzchnię czaszy i skarpy przed erozją wodną i wietrzną oraz umożliwić powstanie trwałej pokrywy roślinnej.
  6. Budżet Obywatelski – Budowa Nawierzchni ul. Końcowej w Grodzisku Wielkopolskim. Inwestycja polegać będzie na budowie nawierzchni mineralno – asfaltowej jezdni ulicy Końcowej o długości 80 mb i szerokości 5,0 m.
  7. Budżet Obywatelski – Szkoła Pod Chmurką. Inicjatywa polegać ma na zagospodarowaniu terenu Centrum Ekologiczno – Edukacyjnego „Pod Chmurką” o powierzchni 500 m2 na potrzeby plenerowej szkoły z niezbędnymi elementami wyposażenia sali lekcyjnej (ławki, stoły, tablica) oraz ekologicznymi pomocami dydaktycznymi.
  8. Budżet obywatelski – Zakup Placów Zabaw we wsi Sworzyce
  9. Budżet obywatelski – Zakup Placów Zabaw przy ul. Środkowej w Grodzisku Wlkp.

Łączna kwota wydatków planowanych na realizację tych zadań to 5 815 685 zł, z czego 2 342 249 zł planuje się pozyskać ze środków zewnętrznych. Radni przed podjęciem uchwały wysłuchali pozytywnej opinii o projekcie budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej. Rada Miejska przyjęła budżet gminy Grodzisk Wielkopolski na rok 2015 jednogłośnie.

Źródło: UM Grodzisk Wlkp

Log in