Projekt i dyskusja nad budżetem Powiatu Wolsztyńskiego na 2017 rok.

W czwartek (29.12.2016 r.) odbyła się XXXI Sesja Rady Powiatu Wolsztyńskiego, na której przegłosowano projekt budżetu na nadchodzący rok.

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Powiatu na 2017 rok w wysokości 56.700.234,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 53.378.234,00 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 3.322.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.348.595,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5,

3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.222.800,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

4) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 122.508,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Powiatu na 2017 rok w wysokości 57.314.997,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 51.101.874,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 6.213.123,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.348.595,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.222.800,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości 598.592,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9

3. Określa się plan wydatków majątkowych na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 614.763,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2.400.000,00 zł

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.785.237,00 zł

4. Plan przychodów i rozchodów budżetu stanowi załącznik Nr 11.

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 4.326.612,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.706.023,00

zgodnie z załącznikiem Nr 12 .

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.400.000,00 , w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 2.000.000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.400.000,00 zł,

§ 6. Określa się kwotę 4.000.000,00 zł do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 7. Upoważnia się Zarząd do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,

2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art.89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. w kwocie 2.400.000,00 zł

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych do kwoty 1.000.000,00 zł. między zadaniami w ramach działu i z wydatków bieżących.

4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2017,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 120.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 9. Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych podlegających wpłacie do budżetu państwa , zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w wysokości 296.700,00 zł

2) celowe w wysokości 483.300,00 zł z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania 400.000,00 zł,

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 83.300,00 zł

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wolsztyńskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Źródło: www.powiatwolsztyn.pl

Log in