XXVIII Sesja Rady Miejskiej W Wolsztynie (wideo)

Ostatniego dnia listopada (30.11.2016 r.) w Wolsztynie odbyła się Sesja Rady Miejskiej.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Przyjęcie wniosków radnych do porządku obrad.
5. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa w gminie Wolsztyn.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016/2026.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/150/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego w 2016 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu pt. Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 w Gminie Wolsztyn.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia przed Następstwami Używania Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych na lata 2017 – 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2019.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy na rok 2017 Gminy Wolsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego programu rewitalizacji dla miasta i gminy Wolsztyn na lata 2017 – 2025.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Wolsztyn do partnerstwa ze Starostwem Powiatowym w Wolsztynie przy realizacji projektu „NOWE HORYZONTY” nr projektu RPWP.07.02.01-30-0003/15 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę rodzaju miejscowości i zniesienia urzędowych nazw miejscowości w gminie Wolsztyn.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Wolsztyn oraz nadania statutu Gminnemu Zespołowi Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Wolsztynie.
22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaczenia „Zasłużony dla Wolsztyna”.
23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów Gminy Wolsztyn.
25. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenie skarg.
26. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone w okresie międzysesyjnym.
27. Interpelacje i zapytania radnych
28. Wolne wnioski i informacje.
29. Zamknięcie obrad.

Log in