300 tysięcy złotych do podziału


300 tysięcy złotych do podziału między organizacje pozarządowe z województwa lubuskiego zaplanował Zarząd Województwa Lubuskiego. Pieniądze mają być przeznaczone na działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Konkurs ofert jest otwarty i wnioski można składać do 11 lutego, więc czasu nie zostało za wiele. Priorytetem będą potraktowane wnioski, które zwiększają atrakcyjność regionu poprzez marketing regionalny.

Regulamin przewiduje, że 30% przyznanej dotacji powinno zostać przeznaczone na kampanię promującą województwo lubuskie. Prezentować jego walory i atrakcyjność turystyczną, wdrażając w realizację zadania hasło „lubuskie, tu jest zawsze po drodze”.
Wymagany jest wkład własny w wysokości 20 % wartości projektu (max. 10% wkładu osobowego).

Oferty należy składać jak już wspomnieliśmy wcześniej do dnia 11 lutego 2015 roku w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub do Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Łokietka 22. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście.

Źródło: Urzęd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

lubuskie.pl/news/14388/27/Sa-pieniadze-na-promocje/

Tagged under:

, ,

Log in