Konkurs – „Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela.”

Portal Echa Regionu zaprasza do udziału w konkursie, w którym do wygrania jest książka Wydawnictwa Zysk i S-ka pt. „Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela. 50 opowiastek z ekonomią w tle”.

Zadanie polega na polubieniu profilu Echa Regionu na Facebooku oraz udostępnieniu konkursowego postu na swojej stronie Facebook przez osobę biorącą udział w zabawie.

Regulamin konkursu portalu Echa Regionu – „Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela. 50 opowiastek z ekonomią w tle”
1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie internetowym „Konkurs – Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela.” (zwanym dalej Konkursem) organizowanym przez portal Echa Regionu(zwany dalej Organizatorem). 
2. Konkurs rozpoczyna się 09.03.2016 r. i trwa do 20.03.2016 r. (włącznie). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu, o czym zawiadomi komunikatem zamieszczonym na swojej stronie internetowej
3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie muszą być reprezentowane przez swoich rodziców, bądź opiekunów.
5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wykonanie zadania konkursowego, które polega na polubieniu profilu Echa Regionu na Facebooku oraz udostępnieniu konkursowego postu na swojej stronie Facebook przez osobę biorącą udział w zabawie.
6. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony w drodze losowania.
7. Zwycięzca zostanie poinformowany o nagrodzie drogą mejlową do 4 dni roboczych po zakończeniu Konkursu.
8. Organizator wyśle do zwycięzcy mail z prośbą o przesłanie danych potrzebnych do dostarczenia nagrody.
9. Niedostarczenie danych kontaktowych przez nagrodzonego w ciągu kolejnych 2 dni roboczych po otrzymaniu maila z informacją oznacza automatyczną i dobrowolną rezygnację z nagrody.
10. Nagroda zostanie wysłana na adres podany w treści wiadomości w ciągu 14 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników.
11. Reklamacje dotyczące odbioru nagród lub innych elementów Konkursu można przesyłać w terminie 7 dni od dnia otrzymania nagrody na adres poczty elektronicznej Organizatora: kontakt@echaregionu.pl opisując stwierdzoną przyczynę reklamacji. Reklamacje nie zgłoszone w tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
12. Nagrody przepadają w sytuacji podania przez Uczestnika błędnych danych, co uniemożliwi kontakt z Uczestnikiem lub dostarczenie nagrody.
13. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie unormowania zawarte w niniejszym Regulaminie. Dane osobowe podane przez laureatów konkursu nie będą przechowywane ani przetwarzane przez Organizatora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia w przypadku wygranej dostarczenie do zwycięzcy nagrody. 
14. W przypadku zmiany Regulaminu zostanie on podany do publicznej wiadomości, poprzez opublikowanie go na tych stronach i poinformowanie wszystkich Czytelników portalu o tym fakcie.
15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

Tagged under:

,

Log in