Od stycznia 2019 będą dopłaty do czynszu za najem mieszkania.

Od stycznia 2019 ruszają dopłaty do czynszu za najem mieszkania. Jest to efekt zmian zasugerowanych przez Radę Mieszkalnictwa. Dotyczy to rezygnacji z planowanego systemu wsparcia oszczędzania na cele mieszkaniowe na rzecz systemu dopłat do czynszów. Zmiana ta ma przede wszystkim pomóc osobom, których dochody są zbyt wysokie, aby ubiegać się o mieszkania gminne, i jednocześnie zbyt niskie, aby zaciągnąć kredyt na zakup własnego mieszkania. Szacuje się, że w podobnej sytuacji jest ok. 40% społeczeństwa, w tym głównie młode osoby rozpoczynające karierę zawodową.
Rekomendowane w ustawie rozwiązanie w formie dopłat do czynszu realizuje 2 główne cele:
1) cel społeczny, przez adresowanie dopłat do osób o dochodach uniemożliwiających samodzielny zakup mieszkania o odpowiednim standardzie na obecnym rynku mieszkaniowym;
2) cel inwestycyjny, przez adresowanie dopłat do osób zasiedlających nowe budynki, których realizacja zwiększa wolumen inwestycji mieszkaniowych.

Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy obejmują m.in.:
• dopłaty do czynszów dla gospodarstw domowych spełniających ustawowe kryteria dochodowe,
• dopłaty w przypadku nowo budowanych mieszkań oraz mieszkań na obszarach poddawanych rewitalizacji,
• przyznawanie dopłat na 9 lat,
• wysokość dopłaty zależna będzie od lokalnego kosztu budowy mieszkań oraz od powierzchni zajmowanego mieszkania, przy ograniczeniach związanych z liczbą członków gospodarstwa domowego,
• weryfikacja dopłat co roku pod kątem dalszego spełniania kryteriów dochodowych oraz ew. zmiany wysokości dopłaty ze względu na zmianę liczby członków gospodarstwa domowego,
• nabór najemców prowadzony przez gminy (które będą mogły korzystać również z pośrednictwa spółek gminnych), z uwzględnieniem kryteriów określanych przez radę gminy,
• zawieranie umowy najmu z najemcą po zbadaniu zdolności do terminowego opłacania czynszu.

Kto może ubiegać się o dopłatę?

Ustawa określa to konkretnie i można tu przytoczyć treść artykułu 4.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018, w którym przeczytać można m.in. że dopłaty mogą zostać udzielone, jeżeli najemca w okresie uzyskiwania dopłat nie jest:

a) właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
b) osobą, której przysługuje, w całości lub w części, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
c) właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
d) najemcą lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, z wyjątkiem mieszkania utworzonego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego, o którym mowa w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1020), w związku z najmem którego są stosowane dopłaty,
e) najemcą innego niż określony w lit. d lokalu mieszkalnego utworzonego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego lub kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej „Bankiem”, na podstawie wniosku o kredyt złożonego do dnia 30 września 2009 r., o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, z wyjątkiem mieszkania, w związku z najmem którego są stosowane dopłaty,
f) osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny.

Podstawowym kryterium udziału w programie będzie, spełnienie określonych warunków dochodowych. Próg dochodowy będzie się zmianiał na przestrzeni lat, ponieważ jego wysokość będzie zależna od przeciętnego wynagrodzenia w danym roku, określanego na podstawie danych publikowanych przez GUS. I tak dla gospodarstwa jednoosobowego, będzie on wynosił 60% przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez GUS a w przypadku pozostałych gospodarstw domowych – 60% zwiększonego o dodatkowe 30 punktów procentowych na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym. Przykładowo, dla rodziny 2+2 maksymalny dochód na każdą osobę wyniesie ok. 1,6 tys. zł.

Progi dochodowe umożliwiające ubieganie się o dopłaty do czynszów, według danych za 2017 r.

 

Gospodarstwo domowe

Próg dochodowy

%*

w zł**

w zł/os**

1-osobowe

60,0

2 562,91

2 562,91

2-osobowe

90,0

3 844,36

1 922,18

3-osobowe

120,0

5 125,81

1 708,60

4-osobowe

150,0

6 407,27

1 601,82

5-osobowe

180,0

7 688,72

1 537,74

6-osobowe

210,0

8 970,17

1 495,03

* w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ** dochody „netto”

Wysokość dopłat do czynszu będzie zależna od miejsca wynajmowania mieszkania. Na największe wsparcie mogą liczyć najemcy mieszkań w miastach wojewódzkich. Szczegółowy przelicznik prezentuje poniższa tabela:

 

Wysokość średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej (zł)

Miesięczna wysokość dopłaty za 1 m2 (zł)

Maksymalna wysokość dopłat ze względu na wielkość gospodarstwa domowego (zł)

1,80%

1 os.

2 os.

3 os.

4 os.

5 os.

6 os.

Wrocław

4829,75

7,24

145

254

362

471

580

688

gminy sąsiadujące

4260,88

6,39

128

224

320

415

511

607

województwo dolnośląskie

3692,00

5,54

111

194

277

360

443

526

Bydgoszcz

4452,75

6,68

134

234

334

434

534

635

gminy sąsiadujące

3970,38

5,96

119

208

298

387

476

566

Toruń

4452,75

6,68

134

234

334

434

534

635

gminy sąsiadujące

3970,38

5,96

119

208

298

387

476

566

województwo kujawsko-pomorskie

3488,00

5,23

105

183

262

340

419

497

Lublin

4300,75

6,45

129

226

323

419

516

613

gminy sąsiadujące

3881,65

5,82

116

204

291

378

466

553

województwo lubelskie

3462,54

5,19

104

182

260

338

416

493

Gorzów Wielkopolski

4048,75

6,07

121

213

304

395

486

577

gminy sąsiadujące

3873,13

5,81

116

203

290

378

465

552

Zielona Góra

4048,75

6,07

121

213

304

395

486

577

gminy sąsiadujące

3873,13

5,81

116

203

290

378

465

552

województwo lubuskie

3697,50

5,55

111

194

277

361

444

527

Łódź

3845,00

5,77

115

202

288

375

461

548

gminy sąsiadujące

3567,63

5,35

107

187

268

348

428

508

województwo łódzkie

3290,25

4,94

99

173

247

321

395

469

Kraków

4848,75

7,27

145

255

364

473

582

691

gminy sąsiadujące

4360,13

6,54

131

229

327

425

523

621

województwo małopolskie

3870,00

5,81

116

203

290

377

464

551

Warszawa

5753,28

8,63

173

302

431

561

690

820

gminy sąsiadujące

4171,20

6,26

125

219

313

407

501

594

województwo mazowieckie

3476,00

5,21

104

182

261

339

417

495

Opole

3836,13

5,75

115

201

288

374

460

547

gminy sąsiadujące

3487,16

5,23

105

183

262

340

418

497

województwo opolskie

3138,19

4,71

94

165

235

306

377

447

Rzeszów

4269,25

6,40

128

224

320

416

512

608

gminy sąsiadujące

3717,63

5,58

112

195

279

362

446

530

województwo podkarpackie

3166,00

4,75

95

166

237

309

380

451

Białystok

4107,25

6,16

123

216

308

400

493

585

gminy sąsiadujące

3804,13

5,71

114

200

285

371

456

542

województwo podlaskie

3501,00

5,25

105

184

263

341

420

499

Gdańsk

5038,00

7,56

151

264

378

491

605

718

gminy sąsiadujące

4747,75

7,12

142

249

356

463

570

677

województwo pomorskie

4457,50

6,69

134

234

334

435

535

635

Katowice

4339,50

6,51

130

228

325

423

521

618

gminy sąsiadujące

3936,88

5,91

118

207

295

384

472

561

województwo śląskie

3534,25

5,30

106

186

265

345

424

504

Kielce

4438,70

6,66

133

233

333

433

533

633

gminy sąsiadujące

3870,30

5,81

116

203

290

377

464

552

województwo świętokrzyskie

3301,91

4,95

99

173

248

322

396

471

Olsztyn

4584,50

6,88

138

241

344

447

550

653

gminy sąsiadujące

4126,50

6,19

124

217

309

402

495

588

województwo warmińsko-mazurskie

3668,50

5,50

110

193

275

358

440

523

Poznań

5293,25

7,94

159

278

397

516

635

754

gminy sąsiadujące

4104,60

6,16

123

215

308

400

493

585

województwo wielkopolskie

3420,50

5,13

103

180

257

333

410

487

Szczecin

4187,50

6,28

126

220

314

408

503

597

gminy sąsiadujące

3888,50

5,83

117

204

292

379

467

554

województwo zachodniopomorskie

3589,50

5,38

108

188

269

350

431

512

 

Jak zaznaczył ustawodawca, opłaty są adresowane do osób o przeciętnych dochodach, które stać na płacenie czynszu pokrywającego koszt budowy nowych mieszkań w zakresie niepokrywanym dopłatą, ale które np. potrzebują pomocy finansowej w pierwszych latach samodzielnego zamieszkiwania.
Łączny czas uzyskiwania dopłaty przez beneficjenta może wynieść maksymalnie 9 lat. Nie oznacza to jednak, że dopłaty stosuje się cały czas. W przypadku negatywnej weryfikacji spełniania przez gospodarstwo domowe, warunku dochodowego, dopłaty mogą być na pewien czas wstrzymane.

Skala wydawanych środków z budżetu państwa na realizację Narodowego Programu Mieszkaniowego ma korespondować ze skalą wygaszanych już programów wsparcia Rodzina na Swoim i Mieszkanie dla Młodych. Poziom wydatków budżetowych na finansowanie programu na jest zbliżony do limitów wynoszących ok. 200 mln zł w 2019 r. do ok. 1,2 mld zł począwszy od 2026 r.

Źródło: sejm.gov.pl , sejm.gov.pl (*.dcox)

Log in