XIV Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie

[wp_ad_camp_1]

Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie odbyła się 28 Października 2015 r.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac okresu międzysesyjnego.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wolsztyn za rok szkolny 2014/2015.
6. Analiza oświadczeń majątkowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Siedlec w 2016 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Przemęt w 2016 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego w latach 2016 – 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2015-2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Wolsztyna.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn, obejmującej tereny w miejscowości Chorzemin.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze działek o numerach ewidencyjnych 174/2, 175 i 176/1 w Niałku Wielkim.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wolsztyn.
17. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wolsztyn na lata 2015-2025”.
18. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg.
19. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
20. Zapytania radnych.
21. Wolne wnioski i informacje.
22. Zamknięcie obrad.

[wp_ad_camp_1]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Log in