IX Sesja Rady Powiatu Wolsztyńskiego (wideo)

29 czerwca 2015 roku odbyła się IX sesja Rady Powiatu Wolsztyńskiego.

Porządek obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
IV. Interpelacje i zapytania radnych.
V. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym,
z uwzględnieniem informacji o postępie prac związanych z dostosowaniem
SP ZOZ do wymogów określonych prawem oraz informacji o pracy Starosty.
VI. Sprawozdania poszczególnych Komisji Rady Powiatu z działalności w okresie
międzysesyjnym.
VII. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014rok.
a) rozpatrzenie Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu za 2014r. wraz z informacją o stanie mienia – dyskusja.
b) odczytanie uchwały RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2014r. wraz z informacją o stanie mienia,
c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wolsztyńskiego
dotyczącej wykonania budżetu Powiatu Wolsztyńskiego za 2014 rok,
d) głosowanie.
2. absolutorium z wykonania budżetu za 2014 rok.
a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla
Zarządu Powiatu.
b) przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu.
c) głosowanie.
3. zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięcie wybitnych wyników sportowych
4. zmiany uchwały Nr VIII/51/2015 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 19 maja
2015 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek
pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach gminy Przemęt,
gminy Siedlec i gminy Wolsztyn oraz rzece Obrze.
5. przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Wolsztyńskiego na lata 2015 – 2025.
VIII. Odpowiedzi na interpelacje oraz zapytania radnych.
IX. Wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
X. Zamknięcie obrad

Tagged under:

,

Log in