XIII Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie

30 września odbyła się XIII Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie.Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z prac okresu międzysesyjnego.
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku, w tym realizacja inwestycji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2015-2025.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Wolsztyn.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn, obejmującej teren w Obrze.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn, obejmującej tereny w Kębłowie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek o numerach ewidencyjnych 321/1 i 321/3 w Adamowie
 14. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Wolsztynie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wolsztynie na kadencję 2016 – 2019.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLII/398/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 października 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie w Gminnym Żłobku w Wolsztynie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/255/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
 19. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg.
 20. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
 21. Zapytania radnych.
 22. Wolne wnioski i informacje.
 23. Zamknięcie obrad.

Źródło: UM Wolsztyn

Log in